L'ESO A L'ESCOLA EN 10 PUNTS

1.  Formació acadèmica de qualitat

2.  Seguiment i orientació personalitzats

3.  Professorat estable, proper i compromès

4.  Apliquem diversitat de metodologies

5.  Treballem per competències

6.  Disposem d’atenció psicopedagògica pròpia

7.  Eduquem en valors

8.  Eduquem la dimensió social de la persona

9.  Centre certificat ISO 9001 des del 2009

10. Bon ambient entre l’alumnat

ORGANITZACIÓ

NOVETAT des del curs 15-16:

Nova activitat complementària d’entrenament d’habilitats emprenedores. Durant els tres primers cursos de l’ESO entrenarem els nostre alumnat en sis habilitats bàsiques per formar persones emprenedores. Les habilitats d’autoconeixement, creativita, organitzativa, treball en equip, comunicativa i fer projectes. L’alumnat s’entrena en aquestes habilitats al igual que un esportista entrena per millorar els serus resultats.

La matèria específica de 1r i 2n d’ESO es farà barrejant alumnes de 1r i 2n d’ESO i amb una dedicació horària de dues hores setmanals seguides.

L’Educació Secundària Obligatòria (significat de les sigles ESO) és el període del sistema educatiu espanyol que es correspon amb l’educació secundària des de la implantació de la LOGSE. Comprèn un total de 4 cursos que abasten des dels 12 als 16 anys. És l’última de les etapes d’educació obligatòria.

Durant l’educació secundària Obligatòria formem els nois i noies des d’una perspectiva integral, tant acadèmicament, com en els valors personals i socials perquè puguin incorporar-se als ensenyaments postobligatoris amb autonomia i responsabilitat.

A l’ESO, treballem amb els nois i noies per aconseguir formar persones que siguin capaces de:

 • Ser els protagonistes del seu procés d’aprenentatge
 • Respectar les diferències i valorar les qualitats pròpies i dels altres.
 • Descobrir el seu interior i aprendre dels seus errors.
 • Conèixer els seus drets i comprometre’s amb els seus deures.
 • Potenciar la cooperació i la solidaritat amb els que més ho necessiten.
 • Esforçar-se i adquirir hàbits d’estudi.
 • Treballar individualment i de forma cooperativa potenciant el diàleg.
 • Confiar en les seves possibilitats i ser emprenedors en els seus projectes.
 • Interpretar la realitat, tenir sentit crític i prendre decisions amb responsabilitat.
 • Adquirir els coneixements necessaris per l’educació post obligatòria o el món laboral.
 • Ser competents en la societat en què vivim.
 • Assolir la seva pròpia excel·lència.

Per assolir aquests objectius comptem amb un professorat proper i compromès amb l'escola, una funció tutorial sobre la que recau el seguiment acadèmic i personal del nostre alumnat i d'un bon clima de treball que facilita la convivència enmig d’un entorn tranquil i privilegiat.


Funció tutorial:

El tutor com a responsable del seguiment de l’alumnat vetlla el procés educatiu dels nois i noies. Els alumnes i els pares troben en la figura del tutor un referent proper que informa i els orienta en l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
Aquest procés es concreta en un seguit d’activitats

Atenció individualitzada:

Al llarg del curs escolar es realitzen sessions d’avaluació al final de cada  trimestre per valorar l’assoliment dels continguts de les matèries.
Per garantir el procés d’assoliment i l’evolució satisfactòria de l’alumnat, es fan també sessions d’avaluació de seguiment en el curs de cada trimestre. D’aquesta manera es pot valorar d’una forma més individualitzada i acurada l’evolució de l’alumnat. El tutor està en contacte continu amb el professorat i amb les famílies.

Tutories grupals i individuals:

Dins l’horari escolar hi ha assignada una hora de tutoria on es tracten temes d’organització del curs i d’orientació acadèmica. D’altra banda, el tutor/a realitza tutories individuals al llarg del curs en les quals atén els alumnes de forma personal. Aquestes es realitzaran fora de l’hora lectiu.

Entrevistes família-escola:

El tutor s’entrevista amb les famílies pels lliuraments de notes. Es manté una comunicació constant amb les famílies al llarg del curs.

Projectes:

 • Escola Verda
 • Marató tv3
 • El gran recapte
 • El dia de la ciència
 • Coneix, estima i comparteix: Projecte de participació de l’alumnat amb diferents entitats socials de Solsona i comarca.
 • Salut i escola
 • Programa SHE

A més… Volem que l’anglès sigui una llengua més a l’escola.

 • Treballem la matèria en grups per nivells.
 • Els alumnes tenen la possibilitat de preparar-se per a proves oficials d’anglès: PET, KET i FIRST
 • Oferim estades a l’estiu a Anglaterra, Irlanda i Gal·les amb professorat acompanyant
 • Realitzem la Setmana de la Llengua Anglesa.
 • Participem en concursos interescolars: FONIX.

L’alumnat de l’escola participa activament en concursos, fires i projectes entre altres.

 • Proves cangur de matemàtiques.
 • Premis literaris a nivell de Catalunya
 • Fira del jove emprenedor de la Catalunya central
 • Projectes socials (dins i fora de l’escola)

Horari:

Matí

Tarda

Dilluns

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Dimarts

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Dimecres

8:25 – 14:00

Lliure

Dijous

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Divendres

8:25 – 14:00

Lliure

MENJADOR

Arrels disposa de cuina pròpia, amb servei d’esmorzar i dinar. Durant el primer esbarjo el menjador de l’escola està obert i els alumnes poden comprar entrepà a 1,4€, fruita, iogurt, aigua, suc o beguda calenta a 0.6€. La cuinera i el professor de guàrdia de pati de primer cicle vetllen per l’ordre a les taules del menjador.

Els alumnes es poden quedar a dinar al menjador de secundària els dilluns, dimarts i dijous que a la tarda hi ha classes. Si un alumne vol quedar-se el dimecres o el divendres pot dinar al menjador de l’escola de primària.

Quan un alumne fa ús del menjador per dinar de manera esporàdica pot comprar un tiquet de menjador a la secretaria de l’escola a 7€, fins al finalitzar el primer esbarjo. També es podran comprar packs de deu tiquets.

Si un alumne es queda de forma fixa (sempre el mateix dia de la setmana durant tot el curs) un o dos dies a la setmana pot portar tiquet o si ho prefereix l’escola li pot passar rebut bancari a preu de dinar esporàdi.

Si un alumne es queda fixe 3, 4 o 5 dies a la setmana té un cost de 73€ per dos dies (47€ setembre i desembre), de 97€ per tres dies (63€ setembre i desembre), i de 121€ per quatre dies (79€ setembre i desembre). El cost del menjador es passa per rebut bancari.

Els alumnes que es queden al menjador, però per alguna causa justificada per la família no es queda cal que avisi a secretaria abans d’acabar el primer esbarjo. Això també cal fer-ho els dimecres i els divendres que els alumnes van a primària.

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Matí:  8  a 13h

Tarda: 15  a 18h

BIBLIOTECA

La biblioteca està oberta durant tota la jornada lectiva per a ús dels alumnes.

Al matí s’obrirà les 8h.

Dijous de 1/4 de 6 a 1/4 de 7h.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

USEE pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

L'EQUIP DE SECUNDÀRIA

AG

Anna Gilibets

AZ

Francesc Azorín

CA

Glòria Caball

EB

Elisabet Batlle

ES

Ester Ginestà

FL

Conxita Flores

IG

Imma Gilibets

JG

Josep González

LP

Lluís Pujol

LR

Lali Riu

MB

Mercè Baiget

MO

Teresa Moreno

NE

Neus Oliva

TR

Rosa Tristany

VP

Víctor Pérez

P1240646

Joan Vilà

P1240620

Ramon Montraveta

COMERCS

Alba Alsina

P1240593

Octavi Esteve

CM

Carles Martínez

OL

Olga Cortés

P1240638

Jaume Subirà

P1240656

Mireia Massana

Jordi Segura

Jordi Segura

Programació, Sistemes Operatius, CMS i Tecnologia