Fulletó informatiu Salvament i socorrisme

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

Horaris:

Divendres tarda i dissabtes matí.

 Dates prova específica:

Primer període

Inscripció: del 8 al 27 de maig de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 28 de maig de 2018

Llistes d’admesos o exclosos
– provisionals: a partir de l’1 de juny de 2018
– definitives: a partir del 7 de juny de 2018

Proves: entre el 8 i el 29 de juny de 2018

Segon període

Inscripció: del 3 al 12 de setembre de 2018

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 13 de setembre de 2018

Llistes d’admesos o exclosos
– provisionals: a partir del 18 de setembre de 2018
– definitives: a partir del 25 de setembre de 2018

Proves: entre el 22 de setembre i el 6 d’octubre de 2018

Calendari:

D’octubre 2018 a juny 2019.

Lloc:

Escola Arrels i Espaigua.

Requisits:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Informació sobre prova específica aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

Els professors del cicle:

MC

Marta Coll

MO

Teresa Moreno

P1240598

Marc Sala

NE

Neus Oliva

Nuria

Núria Bonet