L'Escola Arrels ens definim per ser:

PROJECTE EDUCATIU EFICIENT I AMB UNA GESTIÓ DE QUALITAT:

Avalua els processos que intervenen en la tasca educativa i aplica un sistema de qualitat per oferir una educació integral, que estigui arrelada a la societat actual i que es projecti cap al futur.

COMPROMESA AMB L’ENTORN:

Afavoreix el coneixement del seu entorn més proper, vetlla per la conservació del medi natural i estableix relacions de participació amb la societat.

EDUCADORA EN ELS VALORS:

Transmet els valors de l’esforç, del respecte, de la responsabilitat i el sentit crític tot treballant l’educació emocional per l’educació integral de la persona. Propicia la convivència, la pau, la cooperació i el diàleg.

CRISTIANA:

Presenta Jesucrist i l’Església a través del testimoniatge del personal que forma la comunitat educativa per donar un sentit ple al desenvolupament harmònic i integral de les persones.

INCLUSIVA:

Acull tots els alumnes sense distinció, formant part del grup classe i aprenent conjuntament amb els seus companys per desenvolupar al màxim llurs capacitats.

PIONERA I DINÀMICA:

Empra les propostes metodològiques més actuals i innovadores per tal que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui competencial i contribueixi a l’autonomia i a les ganes d’aprendre dels nostres alumnes; la formació contínua i constant del professorat en serà l’eina bàsica i fonamental.

ARRELADA AL PAÍS I OBERTA AL MÓN:

Fomenta l’arrelament al país i estimula la preservació de la llengua, la cultura i les tradicions, però també es mostra oberta al coneixement de les altres realitats culturals.

L’AMPA

L’AMPA de l’escola representa i organitza els pares i mares dels alumnes, i es dedica a dur a terme activitats de suport.

PROJECTE EDUCATIU

Adjuntem el Projecte Educatiu de Centre, tal com s’obliga al Centre per normativa.

90
Alumnes Llar d'infants
190
Alumnes Infantil i Primària
350
Alumnes Secundària
110
Professors i professionals

SERVEIS


MENJADOR

Arrels disposa de cuina pròpia, amb servei d’esmorzar i dinar. Durant el primer esbarjo el menjador de l’escola està obert i els alumnes poden comprar entrepà a 1,4€, fruita, iogurt, aigua, suc o beguda calenta a 0.6€. La cuinera i el professor de guàrdia de pati de primer cicle vetllen per l’ordre a les taules del menjador.

Els alumnes es poden quedar a dinar al menjador de secundària els dilluns, dimarts i dijous que a la tarda hi ha classes. Si un alumne vol quedar-se el dimecres o el divendres pot dinar al menjador de l’escola de primària.

Quan un alumne fa ús del menjador per dinar de manera esporàdica pot comprar un tiquet de menjador a la secretaria de l’escola a 7€, fins al finalitzar el primer esbarjo. També es podran comprar packs de deu tiquets.

Si un alumne es queda de forma fixa (sempre el mateix dia de la setmana durant tot el curs) un o dos dies a la setmana pot portar tiquet o si ho prefereix l’escola li pot passar rebut bancari a preu de dinar esporàdi.

Si un alumne es queda fixe 3, 4 o 5 dies a la setmana té un cost de 73€ per dos dies (47€ setembre i desembre), de 97€ per tres dies (63€ setembre i desembre), i de 121€ per quatre dies (79€ setembre i desembre). El cost del menjador es passa per rebut bancari.

Els alumnes que es queden al menjador, però per alguna causa justificada per la família no es queda cal que avisi a secretaria abans d’acabar el primer esbarjo. Això també cal fer-ho els dimecres i els divendres que els alumnes van a primària.

HORARI:

Educació infantil: 3/4 d’1

Primària: a l’1 del migdia

Després de dinar fem la migdiada, tot respectant sempre l’estona de descans que necessita cada infant.

Juliol: Durant la jornada intensiva del mes de juliol no hi ha servei de menjador (si ens hem de quedar a l’escola, fins a les 3 h de la tarda, hem de dur el dinar de casa).

SECRETARIA

Primària:  9  a 13h  i de 15 a 18:15h

Secundària: 8 a 13h i de 15  a 18h

PORTERIA

Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

ADMINISTRACIÓ

Arrels I, dijous de 9 a 10.

Arrels II, de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6 (excepte dimecres tarda)

Tel. 973 48 03 92

BIBLIOTECA

La biblioteca està oberta durant tota la jornada lectiva per a ús dels alumnes.

Al matí s’obrirà les 8h.

Dijous de 1/4 de 6 a 1/4 de 7h.

Es realitzen activitats setmanals dins l’horari escolar amb tots els alumnes.

S’incentiva l’ús d’aquest espai oferint un servei de préstec gratuït.

Aquest préstec es fa a l’hora de biblioteca a primària o els dilluns i dimarts de 5 a 1/4 de 6 per als d’Educació Infantil.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Atenció Psicopedagògica pròpia

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

USEE pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Especialista: Lídia Colilles Barcons.

Recurs organitzatiu que dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cada dia de 5h a ¼ de 7.
Totes s’imparteixen en anglès.

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 PETITS  Computing  Art Let’s play Sports  Storytelling
 GRANS  Let’s Talk  Art French Sports  Digital Image

 

SETMANES INTENSIVES EN ANGLÈS (Pasqua i juny).

PISCINA

L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

SERVEI D’ACOLLIDA (segons demanda)

Matí: de 7:55h a 8:55h.

Migdia: d’1/4 de 2 a 2/4 de 2.

de 3/4 de 3 a 3h.

Tarda: d’ 1/4 de 7 a les 7h.

CANGURATGE (segons demanda)

Matí: de 7:55h a 8:55h.

Migdia: d’1/4 de 2 a les 2h

de 3/4 de 3 a les 3h

Tarda: de les 5 a ¼ de 7h

d’1/4 de 7 a les 7h

SERVEI DE CANGUR (segons demanda)

De 3/4 de 8 a 9 del matí.

D’ 1 a 1/4 de 2 del migdia.

De 6 a 7 de la tarda.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT I A LES FAMÍLIES

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessoren i orienten les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

DISSABTES EN FAMÍLIA 

Espai on convidem a les famílies a participar de diferents activitats, xerrades, tallers, patis oberts…

Últim dissabte de cada mes a partir del mes d’octubre.

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.